Contact

किय्या ता फाम ती नीम एंगा गे मेसेज नना ओंगदर। नीम निम्है नामे महले इमेल अड्डरस चि'आ गे चाड़ मलकी। नीम एंगा ती जवाब ने'ओर होले अड्डरस चि'आ गे चाड़ र'ई।