कुँड़ुख़ मोबाइल आन्ड्रायड़ अप्पलिकेसन

कुँड़ुख़ पुना गच्छरनन नीम निम्है स्मार्ट फोन अरा टाबलेट नू हूँ पढ़'आ गे अक्कुन कुँड़ुख़ पुना गच्छरना ही आन्ड्रायड़ अप्पलिकेसन हूँ ख़क्खर'ई। विन्डो मोबाइल अरा ऐओएस अप्पलिकेसन हूँ लॆम निमा गे ख़क्खर'ओ।

अक्कु गूटी एमा अप्पलिकेसन गुगले प्ले स्टोर नू माल ख़क्खर'ई। औंगे अप्पलिकेसन आबोन इन्सटाल नना गे मुन्द आन्ड्रायड़ डिवैस ही सेट्टिंग > सेक्कुरिट्टि नू कला, अरा अननोन सोरसस आपसन आबोन चज'आ अरा सेट्टिंग आबोन सेव नना।

Primary_Pic_Android-Bible.png